ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างระมัดระวัง โดยการใช้บริการนี้ท่านยอมรับว่าท่าน ได้อ่านเข้าใจ ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หากท่านไม่เห็นด้วยในข้อกำหนดและเงื่อนไข (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และต้องการที่จะยุติการใช้บริการ กรุณาอย่าดำเนินการโดยใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มนี้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าการติดตั้ง การใช้งาน และการรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

            1.1 “Mr.blue” ในสัญญานี้หมายถึง แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม ซึ่งคณะอนุกรรมการศูนย์บริการและฝึกอาชีพกองทัพอากาศ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและครอบครัวกองทัพอากาศในการสร้างโอกาสในการทำงานหารายได้เสริมนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ

             1.2 “ผู้ให้บริการ” ในสัญญานี้หมายถึง ข้าราชการและครอบครัวกองทัพอากาศที่ตกลงสมัครสมาชิก เพื่อรับงานบริการต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม Mr.blue

             1.3 “ผู้ใช้บริการ” ในสัญญานี้หมายถึง ผู้ต้องการให้ “ผู้ให้บริการ” เข้าซ่อม ติดตั้ง บำรุงรักษา รวมไปถึงผู้ที่ต้องการรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม Mr.blue

             1.4 “การบริการ” ในสัญญานี้หมายถึง การให้บริการข้อมูลของผู้ต้องการใช้งานบริการ จาก    “ผู้ให้บริการ” และการให้บริการข้อมูลของ “ผู้ให้บริการ” ที่ตกลงรับงานบริการ

             1.5 “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ในสัญญานี้หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียดในแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

2. ความรับผิดชอบของ “ผู้ใช้บริการ”

             2.1 “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ “Mr.blue” ในสถานะเจ้าของทรัพย์สิน หรือในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก คณะอนุกรรมการศูนย์บริการและฝึกอาชีพกองทัพอากาศ


           2.2 “ผู้ใช้บริการ” ตกลงรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในกรณี ที่ท่านละเมิดข้อตกลงนี้ 

3. ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบของ “ผู้ให้บริการ”

           3.1 “ผู้ให้บริการ” มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของ “ผู้ใช้บริการ” เกิดการสูญเสียหรือ ความเสียหาย หากเกิดความเสียหายจากการเข้าให้บริการที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นผู้กระทำ ทาง “ผู้ให้บริการ” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ทาง “Mr.blue” จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียทุกประการ

           3.2 “ผู้ให้บริการ” มีหน้าที่ทำตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันกับ “ผู้ใช้บริการ”

           3.3 “Mr.blue” ไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้บริการ” แอบอ้างชื่อ “Mr.blue” ในการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษจาก “ผู้ใช้บริการ”

           3.4 “Mr.blue” จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นงานหรือการยกเลิกงานของ “ผู้ใช้บริการ” ในการที่จะให้ “ผู้ให้บริการ” เข้าดำเนินงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาใด ๆ

           3.5 “ผู้ให้บริการ” ยินดีที่จะให้ “Mr.blue” เป็นผู้จัดหา “ผู้ใช้บริการ” ที่ต้องการใช้บริการ เพื่อส่งต่อให้กับ “ผู้ให้บริการ” โดย “ผู้ให้บริการ” ยินดีที่จะติดต่อและเข้าให้บริการ “ผู้ใช้บริการ” ตามวันเวลาและเงื่อนไขที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน

           3.6 ห้ามมิให้ “ผู้ให้บริการ” แอบอ้างชื่อ “Mr.blue” ในการเข้าให้บริการบุคคลอื่นที่ไม่ได้ มีการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม Mr.blue

           3.7 หากเกิดคดีความทางกฎหมาย “Mr.blue” สามารถเปิดเผยข้อมูลของ “ผู้ให้บริการ” ได้ตามแต่เห็นสมควร

4. ขอบเขตการรับผิดชอบ

           4.1 “Mr.blue” ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม Mr.blue ที่ดีที่สุด เพื่อการใช้งาน ที่มีประสิทธิภาพผ่านทางมือถือของ “ผู้ใช้บริการ”
           4.2 “Mr.blue” ไม่รับประกันความสามารถในการทำงานของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือของท่านได้


           4.3 “Mr.blue” ไม่รับประกันคุณภาพของบริการ ความแม่นยำของข้อมูลในการให้บริการ และ คุณภาพของ “ผู้ให้บริการ” ที่อยู่ในสัญญาของเราได้
           4.4 “Mr.blue” ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ มีผลสืบเนื่องมาจากการใช้แอปพลิเคชัน และบริการต่าง ๆ บนอุปกรณ์มือถือของท่าน ถึงแม้ว่า “Mr.blue” และตัวแทนของ “Mr.blue” จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในความเสียหายนี้มาก่อนล่วงหน้า
           4.5 “Mr.blue” ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียทุกประการ “Mr.blue” เป็นผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีไม่ใช่ผู้ให้บริการ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับ “ผู้ให้บริการ” ที่จะให้บริการกับ “ผู้ใช้บริการ” และขึ้นอยู่กับ “ผู้ใช้บริการ” ที่จะยอมรับการบริการจาก “ผู้ให้บริการ” ดังกล่าวหรือไม่ บริการของ “Mr.blue” คือการเชื่อมโยง “ผู้ใช้บริการ” กับ “ผู้ให้บริการ” เพื่อให้บริการด้านข้อมูลระหว่าง “ผู้ให้บริการ” กับ “ผู้ใช้บริการ” ดังนั้น “Mr.blue” จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นหรือการยกเลิกงานของ “ผู้ใช้บริการ” ในการให้ “ผู้ให้บริการ” เข้าดำเนินงานบริการใด ๆ ก็ตาม


           4.6 “Mr.blue” สามารถยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกของ “ผู้ให้บริการ” ได้ตามสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


           4.7 “Mr.blue” ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากพื้นที่ให้บริการของ “ผู้ให้บริการ” ไม่มีการแจ้งงานจาก “ผู้ใช้บริการ”

5. ข้อมูลส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว

           5.1 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของ “ผู้ใช้บริการ”
“Mr.blue” จะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับ “ผู้ใช้บริการ” เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด “ผู้ใช้บริการ” อาจนำข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” จาก Facebook, Line, Apple หรือ Google เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ง่ายขึ้น โดย “Mr.blue” จะใช้ชื่อของ “ผู้ใช้บริการ” เพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของ “ผู้ใช้บริการ” เพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัดที่ “ผู้ใช้บริการ” พักอาศัย “Mr.blue” ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ของ “ผู้ใช้บริการ” เพื่อติดต่อ “ผู้ใช้บริการ” ในการนี้ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงให้ความยินยอม “Mr.blue” ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้ใช้บริการ” ในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว
นอกจากนี้ “Mr.blue” จะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดย “ผู้ใช้บริการ” สามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ “Mr.blue” ขอสงวนสิทธิในการติดต่อ “ผู้ใช้บริการ” ในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหา “ผู้ใช้บริการ” ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ “Mr.blue” อาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่ “ผู้ใช้บริการ” อยู่ วันเดือนปีเกิดของ “ผู้ใช้บริการ” และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้ใช้บริการ”

           5.2 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Location ของ “ผู้ใช้บริการ”
แพลตฟอร์มสามารถให้บริการได้สะดวกมากขึ้น ถ้า “ผู้ใช้บริการ” บอกสถานที่ปัจจุบันของ “ผู้ใช้บริการ” (เช่น ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) “Mr.blue” จัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของ“ผู้ใช้บริการ” ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของ “ผู้ใช้บริการ” กับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ให้ความยินยอมกับ “Mr.blue” ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของ “ผู้ใช้บริการ” อย่างไรก็ตาม ถ้า “ผู้ใช้บริการ” ต้องการปกปิดข้อมูลนี้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของ “ผู้ใช้บริการ” ได้

           5.3 สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity
“ผู้ใช้บริการ” ตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า “Mr.blue” จะเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มของ “ผู้ใช้บริการ” โดยอัตโนมัติ เช่น หน้าแพลตฟอร์มที่ “ผู้ใช้บริการ” ดูบนแพลตฟอร์ม ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ “ผู้ใช้บริการ” ติดต่อผ่านแพลตฟอร์ม วันที่และเวลาในการใช้งานของ “ผู้ใช้บริการ” เป็นต้น “Mr.blue” ใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลแพลตฟอร์ม และปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ “Mr.blue” ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของ “ผู้ใช้บริการ” เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม

           5.4 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
“Mr.blue” อาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและให้ความยินยอมแก่ “Mr.blue” ในการนำข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” รวมถึง จังหวัดที่ “ผู้ใช้บริการ” อาศัย วันเดือนปีเกิดของ “ผู้ใช้บริการ” และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้ใช้บริการ” ในบางกรณี “Mr.blue” อาจจะติดต่อ “ผู้ใช้บริการ” ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในนามของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

           5.5  สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ

“Mr.blue” อาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มนี้แก่บริษัท หน่วยงานอันที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ “Mr.blue” อื่นที่เป็น partner กันกับ “Mr.blue” ภายใต้เงื่อนไขที่จะระบุ      ในอนาคต

           5.6 สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น

“Mr.blue” สงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนแพลตฟอร์ม และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของ “Mr.blue” โดย “Mr.blue” อาจเปิดเผยข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ต่อบุคคลที่สาม หาก “Mr.blue” เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

(2) บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของ “Mr.blue”

(3) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

(4) ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของ “Mr.blue” และสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น

(5) กรณีอื่นใดตามที่ “Mr.blue” เห็นสมควร

6. อื่น ๆ

           6.1 “Mr.blue” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

           6.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายของประเทศไทย

           6.3 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเสนอคดีต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจในการตัดสิน

7. กฎการใช้งาน

            7.1 ท่านจะไม่ใช้หรือส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

           7.2 ท่านจะไม่ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการส่งโฆษณาทางอีเมล หรือส่งสแปมทางอีเมล

           7.3 ท่านจะไม่ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อการกระทำใด ๆ ที่เป็นการติดตาม ข่มขู่ หรือทำลายบุคคลอื่น

           7.4 ท่านจะไม่ดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่เป็นการรบกวน หรือทำลายระบบการทำงานของแพลตฟอร์มหรือระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มนี้

           7.5 ท่านจะไม่ทำการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม  ตลอดการใช้งานแพลตฟอร์มนี้

           7.6 ท่านจะไม่ใช้แพลตฟอร์มในชื่อของคนอื่นหรือในฐานะคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต